Vision

วิสัยทัศน์ของเรา

Titan Capital Group Holding มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ เพื่อก้าวสู่ การเป็นผู้นําด้านการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ


พร้อมสร้างการเติบโตให้กับทุกธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยความเชี่ยวชาญ ของเราเพื่อสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล และการจัดการที่ยั่งยืน

Mission

พันธกิจของเรา

  • แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อขยายการลงทุนและ สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ


  • มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม
Titan Capital Group Holding ให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้าง การเติบโตอย่างยั่งยืน


  • ยกระดับและพัฒนากลุ่มธุรกิจ Startup และธุรกิจที่มีศักยภาพของ คนไทยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนพร้อมผลักดันและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจ
สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์


  • นํา Digital Technology มาขับเคลื่อนในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับองค์กร  • ส่งเสริมให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคม

Business Goals

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการลงทุน มุ่นมั่นพัฒนา

สร้างคุณค่าให้กิจการ อย่างยั่งยืน


ปรัชญาองค์กร


เพราะทุกความสำเร็จ เริ่มต้นที่ Passion

ความมุ่งมั่นและการลงมือทำแบบมืออาชีพ